Upplupen ränta

Vad menas med upplupen ränta? Med upplupen ränta menas ränta på det nominella beloppet för en investering mellan två betalningsdatum.

Ränteutgifter eller ränteinkomster som ännu inte är har betalats eller erhållits men som hör till räkenskapsåret.Upplupen ränta är en ränta som beräknats med ledning av belopp, räntesats och den tid för vilken beräkningen gjorts. Det är antingen en tillgång av intjänad intäktsränta eller en skuld av ränta för utnyttjad kredittid.

Till exempel den upplupna ränta på en obligation vore räntebeloppet gentemot köparen sedan den senaste kupongbetalningen.