BNP

BNP

BNP står för bruttonationalprodukt och visar den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. OECD definierar BNP som ett samlat mått på produktionen när man lägger summan av bruttovärden av alla bosatta och institutionella enheter som bedriver produktion (plus eventuella skatter och minus eventuella bidrag). I måttet tar man endast hänsyn till det som produceras inom landets geografiska gränser.

BNP i Sverige 2015

Enligt riksbanken kommer den svenska konjunkturen fortsätter att förbättras. BNP-tillväxten i Sverige var långsammare än normalt årets tredje kvartal 2015, vilket förklaras av riksbanken med den dämpande konsumtionen och exporten. De säger att indikatorer på utvecklingen framöver ligger på normala nivåer, vilket talar för en tillväxt i linje med ett historiskt genomsnitt de kommande kvartalen. Den låga räntan väntas tillsammans med stigande efterfrågan i omvärlden leda till att den ekonomiska aktiviteten i Sverige ökar.

Riksbanken bedömer att BNP-tillväxten bli 2,6 procent under 2015, 3,3 procent 2016 och 2,3 procent 2017.

BNP fasta priser

Det går att uttrycka BNP i fasta priser (real BNP) dvs med hänsyn till inflationen baserat på ett visst års prisnivå. Prisindexet som används kallas BNP deflatorn.

BNP lista med de största länderna

 Europeiska unionen 17 577 691
1  USA 15 094 025
2  Kina 7 298 147
3  Japan 5 869 471
4  Tyskland 3 577 031
5  Frankrike 2 776 324
6  Brasilien 2 492 908
7  Storbritannien 2 417 570
8  Italien 2 198 730
9  Ryssland 1 850 401
10  Kanada 1 736 869
11  Indien 1 676 143
12  Spanien 1 493 513
13  Australien 1 488 221
14  Mexiko 1 154 784
15  Sydkorea 1 116 247
16  Indonesien 845 680
17  Nederländerna 840 433
18  Turkiet 778 089
19  Schweiz 636 059
20  Saudiarabien 577 595
21  Sverige 538 237

Källa Wikipedia.
Lista över länders BNP.

BNP per capita

BNP per capita är måttet där man delar BNP med antalet invånare i landet.

Olika sätt att mäta BNP

Det finns några varianter på mått som nationalekonomerna använder.

 • BNP (Bruttonationalprodukt) engelska GDP (Gross Domestic Product)
 • NNP (Nettonationalprodukt) engelska NDP (Net Domestic Product). I det här måttet tar man BNP minus kapitalförslitningar.
 • BNI (Bruttonationalinkomst) engelska GNP (Gross National Product). Alla varor från en viss nationalitet.
 • NNI (Nettonationalinkomst) engelska NNP (Net National Product).BNI minus kapitalförslingar

Varför görs BNP-uppskattningar?

BNP-uppskattningar används ofta för att mäta de ekonomiska resultaten i ett helt land eller en region, men kan också mäta den relativa betydelsen av en industrisektor och det finns företag som har starka samband med sin volymutveckling och utveckling av BNP (exempelvis SCA i Sverige).

Uppskattningar görs för att beräkna tillväxten i ekonomin från år till år (och ibland från kvartal till kvartal). Mönstret av BNP-tillväxten indikerar framgång eller misslyckande inom den ekonomiska politiken och visar om en ekonomi är ”i recession”.

Hur görs BNP-uppskattningar?

De svenska nationalräkenskaperna (NR) baseras på en FN-rekommendation för nationalräkenskaper, A System of National Accounts. Man har tagit fram en reviderad version (SNA 93) som de stora internationella organisationerna, FN, OECD, EU, IMF och Världsbanken står bakom. För EU-länderna finns en tillämpning av SNA 93, kallad ENS 95 (Europeiska Nationalräkenskapssystemet).

När man gör prognoser för BNP-utvecklingen tar man fram tidsserie- och indikatormodeller. BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Det är svårt att uppskatta potentiell BNP och resursutnyttjande och olika metoder ger olika resultat. Andra metodiska problem är att måttet förändras över tiden exempelvis swappar har tagits ut ur beräkningarna,säsongsrensningar och kedjeindexmetoden infördes i Sverige 1999. I den offentliga sektorns finansiella sparande för konvergensberäkningarna ingår nettot av swap-räntor i statens finansiella sparande fr.o.m. 1995.

Alternativa mått till BNP

Det riktas ofta kritik mot BNP måttet och det är inte ovanligt med alternativa mått som även de får kritik kring sin metodik. Fördelar med det klassiska BNP måttet är att vi använt det under flera år så det går att se tidslinjer hur saker utvecklats.

Exempel på alternativa mått för att räkna välståndet i olika länder

 • e-BNP (e-GNP) är ett mått för att räkna den digitala ekonomin.2014 bestod den svenska e-BNP för 8.2% av den totala BNP:n och förväntas stiga till 10% under 2019.
 • Social Progress Index – mäter välmående och möjligheter
 • Human Development Index
 • OECD Better Life Index
 • Happy Planet Index
 • UN Development Index
 • Global Multidimensional Powerty Index (MPI)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *